VI ĐIỀU KHIỂN

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.635đ
5 - 9
12.355đ
10 - 49
12.074đ
> 50
11.794đ
Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
AT89C52-24JI PLCC44

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
1 - 4
57.347đ
5 - 9
56.074đ
10 - 49
54.799đ
> 50
53.525đ
Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
Số lượng
Giá
1 - 4
56.375đ
5 - 9
55.123đ
10 - 49
53.870đ
> 50
52.618đ
Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.315đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.533đ
5 - 9
32.789đ
10 - 49
32.044đ
> 50
31.298đ
Số lượng
Giá
1 - 4
91.367đ
5 - 9
89.338đ
10 - 49
87.307đ
> 50
85.277đ
Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
Số lượng
Giá
1 - 4
138.509đ
5 - 9
135.432đ
10 - 49
132.354đ
> 50
129.276đ
Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử A4982SLPTR-T TSSOP-24 Thương Hiệu ALLEGRO

Mã SP: TCT.001525

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .
AM26C32IDR SOIC-16 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001541

Đơn giá : 12,636đ
1 : 12,635đ
5 : 12,355đ
10 : 12,074đ
50 : 11,794đ
. . .
AT89C2051-24PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001462

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .
AT89C52-24JI PLCC44

Mã SP: TCT.000007

Đơn giá : đ
. . .
AT89S51-24PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001463

Đơn giá : 57,348đ
1 : 57,347đ
5 : 56,074đ
10 : 54,799đ
50 : 53,525đ
. . .
AT89S52-24AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001464

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
ATMEGA162-16AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001478

Đơn giá : 56,376đ
1 : 56,375đ
5 : 55,123đ
10 : 53,870đ
50 : 52,618đ
. . .
ATMEGA168PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001479

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
ATMEGA169PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001480

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,315đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
ATMEGA16A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001469

Đơn giá : 33,534đ
1 : 33,533đ
5 : 32,789đ
10 : 32,044đ
50 : 31,298đ
. . .
ATMEGA16A-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001470

Đơn giá : 91,368đ
1 : 91,367đ
5 : 89,338đ
10 : 87,307đ
50 : 85,277đ
. . .
ATMEGA16U2-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001471

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
ATMEGA2560-16AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001485

Đơn giá : 138,510đ
1 : 138,509đ
5 : 135,432đ
10 : 132,354đ
50 : 129,276đ
. . .
ATMEGA328P-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001481

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .
ATMEGA328P-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001461

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .