Facebook

Trung Quốc

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2N3904 TO-92 NPN 40V-200mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N3906 TO-92 PNP 40V-200mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N5401 TO-92 PNP 150V-0.6A (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N5551 TO-92 NPN 160V-0.6A (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1013 SOT-89 PNP 160V-1A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1015 TO-92 PNP 50V-150mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1162 SOT-23 PNP 50V-150mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1201 SOT-89 PNP 120V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1204 SOT-89 PNP 30V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1213 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1797 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA812 SOT-23 50V-100mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử 2SB1132 BAR, SOT-89, PNP -32V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000941

Đơn giá : đ
. . .
2SB1386 BHQ, SOT-89, PNP -20V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000942

Đơn giá : đ
. . .
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử 2SC1623 L6, SOT-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000943

Đơn giá : đ
. . .