SMD

Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SA1013 SOT-89 PNP 160V-1A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1162 SOT-23 PNP 50V-150mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1201 SOT-89 PNP 120V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1204 SOT-89 PNP 30V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1213 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1797 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA812 SOT-23 50V-100mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử 2SB1132 BAR, SOT-89, PNP -32V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000941

Đơn giá : đ
. . .
2SB1386 BHQ, SOT-89, PNP -20V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000942

Đơn giá : đ
. . .
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử 2SC1623 L6, SOT-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000943

Đơn giá : đ
. . .
2SC2412 BR, SOT-23, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000946

Đơn giá : đ
. . .
2SC2712 LY, SOT-23, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000947

Đơn giá : đ
. . .
2SC2873 MY, SOT-89, NPN 50V/2A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000948

Đơn giá : đ
. . .
2SC2881 CY1, SOT-89, NPN 120V/0.8A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000949

Đơn giá : đ
. . .
2SC4672 DKR, SOT-89, NPN 50V/2A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000950

Đơn giá : đ
. . .