Facebook

SMD

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SA1013 SOT-89 PNP 160V-1A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1162 SOT-23 PNP 50V-150mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1201 SOT-89 PNP 120V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1204 SOT-89 PNP 30V-0.8A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1213 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1797 SOT-89 PNP 50V-2A (5 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA812 SOT-23 50V-100mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử 2SB1132 BAR, SOT-89, PNP -32V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000941

Đơn giá : đ
. . .
2SB1386 BHQ, SOT-89, PNP -20V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000942

Đơn giá : đ
. . .
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử 2SC1623 L6, SOT-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000943

Đơn giá : đ
. . .
2SC2412 BR, SOT-23, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000946

Đơn giá : đ
. . .
2SC2712 LY, SOT-23, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000947

Đơn giá : đ
. . .
2SC2873 MY, SOT-89, NPN 50V/2A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000948

Đơn giá : đ
. . .
2SC2881 CY1, SOT-89, NPN 120V/0.8A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000949

Đơn giá : đ
. . .
2SC4672 DKR, SOT-89, NPN 50V/2A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000950

Đơn giá : đ
. . .