TQFP

Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
Số lượng
Giá
1 - 4
56.375đ
5 - 9
55.123đ
10 - 49
53.870đ
> 50
52.618đ
Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.315đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.533đ
5 - 9
32.789đ
10 - 49
32.044đ
> 50
31.298đ
Số lượng
Giá
1 - 4
138.509đ
5 - 9
135.432đ
10 - 49
132.354đ
> 50
129.276đ
Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
Số lượng
Giá
1 - 4
36.935đ
5 - 9
36.115đ
10 - 49
35.294đ
> 50
34.474đ
Số lượng
Giá
1 - 4
79.217đ
5 - 9
77.458đ
10 - 49
75.697đ
> 50
73.937đ
Số lượng
Giá
1 - 4
51.029đ
5 - 9
49.896đ
10 - 49
48.762đ
> 50
47.628đ
Số lượng
Giá
1 - 4
43.739đ
5 - 9
42.768đ
10 - 49
41.796đ
> 50
40.824đ
Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.813đ
5 - 9
23.285đ
10 - 49
22.756đ
> 50
22.226đ
Số lượng
Giá
1 - 4
42.767đ
5 - 9
41.818đ
10 - 49
40.867đ
> 50
39.917đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
AT89S52-24AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001464

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
ATMEGA162-16AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001478

Đơn giá : 56,376đ
1 : 56,375đ
5 : 55,123đ
10 : 53,870đ
50 : 52,618đ
. . .
ATMEGA168PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001479

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
ATMEGA169PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001480

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,315đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
ATMEGA16A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001469

Đơn giá : 33,534đ
1 : 33,533đ
5 : 32,789đ
10 : 32,044đ
50 : 31,298đ
. . .
ATMEGA2560-16AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001485

Đơn giá : 138,510đ
1 : 138,509đ
5 : 135,432đ
10 : 132,354đ
50 : 129,276đ
. . .
ATMEGA328P-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001461

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .
ATMEGA328P-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001481

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .
ATMEGA32A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001472

Đơn giá : 36,936đ
1 : 36,935đ
5 : 36,115đ
10 : 35,294đ
50 : 34,474đ
. . .
ATMEGA32U4-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001473

Đơn giá : 79,218đ
1 : 79,217đ
5 : 77,458đ
10 : 75,697đ
50 : 73,937đ
. . .
ATMEGA644PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001484

Đơn giá : 51,030đ
1 : 51,029đ
5 : 49,896đ
10 : 48,762đ
50 : 47,628đ
. . .
ATMEGA64A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001476

Đơn giá : 43,740đ
1 : 43,739đ
5 : 42,768đ
10 : 41,796đ
50 : 40,824đ
. . .
ATMEGA88PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001477

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .
ATMEGA8A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001465

Đơn giá : 23,814đ
1 : 23,813đ
5 : 23,285đ
10 : 22,756đ
50 : 22,226đ
. . .
NANO100SE3BN Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001457

Đơn giá : 42,768đ
1 : 42,767đ
5 : 41,818đ
10 : 40,867đ
50 : 39,917đ
. . .