QFN

Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
Số lượng
Giá
1 - 4
43.739đ
5 - 9
42.768đ
10 - 49
41.796đ
> 50
40.824đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.159đ
5 - 9
28.512đ
10 - 49
27.864đ
> 50
27.216đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.046đ
5 - 9
6.890đ
10 - 49
6.734đ
> 50
6.577đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATMEGA16U2-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001471

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
ATMEGA328P-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001482

Đơn giá : 43,740đ
1 : 43,739đ
5 : 42,768đ
10 : 41,796đ
50 : 40,824đ
. . .
ATMEGA8L-8AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001467

Đơn giá : 29,160đ
1 : 29,159đ
5 : 28,512đ
10 : 27,864đ
50 : 27,216đ
. . .
N76E003AQ20 Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001453

Đơn giá : 7,047đ
1 : 7,046đ
5 : 6,890đ
10 : 6,734đ
50 : 6,577đ
. . .