TEXAS

CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Đơn giá: 47.628đ

Số lượng
Giá
1 - 4
47.627đ
5 - 9
46.570đ
10 - 49
45.511đ
> 50
44.453đ
DRV8801PWPR Thương hiệu TI

Đơn giá: 13.608đ

Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.701đ
DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Đơn giá: 8.748đ

Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
LM2903PWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 2.673đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.672đ
5 - 9
2.614đ
10 - 49
2.554đ
> 50
2.495đ
MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 116.640đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.639đ
5 - 9
114.048đ
10 - 49
111.456đ
> 50
108.864đ
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Đơn giá: 28.188đ

Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 33.048đ

Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.314đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Đơn giá: 96.228đ

Số lượng
Giá
1 - 4
96.227đ
5 - 9
94.090đ
10 - 49
91.951đ
> 50
89.813đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.177đ
5 - 9
10.930đ
10 - 49
10.681đ
> 50
10.433đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.327đ
5 - 9
22.810đ
10 - 49
22.291đ
> 50
21.773đ
NE555PWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 4.860đ

Số lượng
Giá
1 - 4
4.859đ
5 - 9
4.752đ
10 - 49
4.644đ
> 50
4.536đ
OPA4277UA 2K5 Thương hiệu TI

Đơn giá: 42.768đ

Số lượng
Giá
1 - 4
42.767đ
5 - 9
41.818đ
10 - 49
40.867đ
> 50
39.917đ
SN65HVD232DR Thương hiệu TI

Đơn giá: 17.496đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.495đ
5 - 9
17.107đ
10 - 49
16.718đ
> 50
16.330đ
TL084CPWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 6.804đ

Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
TLC2252AIDR Thương hiệu TI

Đơn giá: 16.524đ

Số lượng
Giá
1 - 4
16.523đ
5 - 9
16.157đ
10 - 49
15.790đ
> 50
15.422đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001429

Đơn giá : 47,628đ
1 : 47,627đ
5 : 46,570đ
10 : 45,511đ
50 : 44,453đ
. . .
DRV8801PWPR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001430

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,701đ
. . .
DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001431

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. . .
LM2903PWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001432

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
5 : 2,614đ
10 : 2,554đ
50 : 2,495đ
. . .
MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001433

Đơn giá : 116,640đ
1 : 116,639đ
5 : 114,048đ
10 : 111,456đ
50 : 108,864đ
. . .
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001435

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001434

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,314đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001436

Đơn giá : 96,228đ
1 : 96,227đ
5 : 94,090đ
10 : 91,951đ
50 : 89,813đ
. . .
MSP430G2001IPW14R Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001437

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
5 : 10,930đ
10 : 10,681đ
50 : 10,433đ
. . .
MSP430G2553IPW28 Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001438

Đơn giá : 23,328đ
1 : 23,327đ
5 : 22,810đ
10 : 22,291đ
50 : 21,773đ
. . .
NE555PWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001439

Đơn giá : 4,860đ
1 : 4,859đ
5 : 4,752đ
10 : 4,644đ
50 : 4,536đ
. . .
OPA4277UA 2K5 Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001440

Đơn giá : 42,768đ
1 : 42,767đ
5 : 41,818đ
10 : 40,867đ
50 : 39,917đ
. . .
SN65HVD232DR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001441

Đơn giá : 17,496đ
1 : 17,495đ
5 : 17,107đ
10 : 16,718đ
50 : 16,330đ
. . .
TL084CPWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001442

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
TLC2252AIDR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001443

Đơn giá : 16,524đ
1 : 16,523đ
5 : 16,157đ
10 : 15,790đ
50 : 15,422đ
. . .