817

Số lượng
Giá
50 - 99
1.020đ
100 - 299
820đ
300 - 999
680đ
> 1000
645đ
Số lượng
Giá
100 - 299
980đ
300 - 499
850đ
500 - 999
830đ
> 1000
800đ
PC817 DIP-4 Thương hiệu Sharp

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
100 - 299
1.340đ
300 - 499
1.200đ
500 - 999
1.170đ
> 1000
1.145đ
PC817 SOP-4 Thương hiệu Sharp

Đơn giá: 1.960đ

Số lượng
Giá
50 - 299
1.770đ
300 - 499
1.640đ
500 - 999
1.600đ
> 1000
1.575đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL817 DIP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000269

Đơn giá : 1,280đ
50 : 1,020đ
100 : 820đ
300 : 680đ
1000 : 645đ
. . .
EL817 F SOP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000270

Đơn giá : 1,450đ
100 : 980đ
300 : 850đ
500 : 830đ
1000 : 800đ
. . .
PC817 DIP-4 Thương hiệu Sharp

Mã SP: TCT.000272

Đơn giá : 1,800đ
100 : 1,340đ
300 : 1,200đ
500 : 1,170đ
1000 : 1,145đ
. . .
PC817 SOP-4 Thương hiệu Sharp

Mã SP: TCT.000271

Đơn giá : 1,960đ
50 : 1,770đ
300 : 1,640đ
500 : 1,600đ
1000 : 1,575đ
. . .