TI

Số lượng
Giá
1 - 4
12.635đ
5 - 9
12.355đ
10 - 49
12.074đ
> 50
11.794đ
CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Đơn giá: 47.628đ

Số lượng
Giá
1 - 4
47.627đ
5 - 9
46.570đ
10 - 49
45.511đ
> 50
44.453đ
DRV8801PWPR Thương hiệu TI

Đơn giá: 13.608đ

Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.701đ
DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Đơn giá: 8.748đ

Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
Số lượng
Giá
1 - 4
31.589đ
5 - 9
30.888đ
10 - 49
30.186đ
> 50
29.484đ
LM2903PWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 2.673đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.672đ
5 - 9
2.614đ
10 - 49
2.554đ
> 50
2.495đ
MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 116.640đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.639đ
5 - 9
114.048đ
10 - 49
111.456đ
> 50
108.864đ
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Đơn giá: 28.188đ

Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 33.048đ

Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.314đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Đơn giá: 96.228đ

Số lượng
Giá
1 - 4
96.227đ
5 - 9
94.090đ
10 - 49
91.951đ
> 50
89.813đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.177đ
5 - 9
10.930đ
10 - 49
10.681đ
> 50
10.433đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.869đ
5 - 9
21.384đ
10 - 49
20.898đ
> 50
20.412đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
5 - 9
14.256đ
10 - 49
13.932đ
> 50
13.608đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.327đ
5 - 9
22.810đ
10 - 49
22.291đ
> 50
21.773đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
AM26C32IDR SOIC-16 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001541

Đơn giá : 12,636đ
1 : 12,635đ
5 : 12,355đ
10 : 12,074đ
50 : 11,794đ
. . .
CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001429

Đơn giá : 47,628đ
1 : 47,627đ
5 : 46,570đ
10 : 45,511đ
50 : 44,453đ
. . .
DRV8801PWPR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001430

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,701đ
. . .
DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001431

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. . .
DRV8838DSGR WSON-8 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001532

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. . .
INA282AIDR SOIC-8 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001535

Đơn giá : 31,590đ
1 : 31,589đ
5 : 30,888đ
10 : 30,186đ
50 : 29,484đ
. . .
LM2903PWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001432

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
5 : 2,614đ
10 : 2,554đ
50 : 2,495đ
. . .
MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001433

Đơn giá : 116,640đ
1 : 116,639đ
5 : 114,048đ
10 : 111,456đ
50 : 108,864đ
. . .
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001435

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001434

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,314đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001436

Đơn giá : 96,228đ
1 : 96,227đ
5 : 94,090đ
10 : 91,951đ
50 : 89,813đ
. . .
MSP430G2001IPW14R Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001437

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
5 : 10,930đ
10 : 10,681đ
50 : 10,433đ
. . .
MSP430G2201IPW14R TSSOP-14 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001551

Đơn giá : 21,870đ
1 : 21,869đ
5 : 21,384đ
10 : 20,898đ
50 : 20,412đ
. . .
MSP430G2211IPW14R TSSOP-14 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001552

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 14,256đ
10 : 13,932đ
50 : 13,608đ
. . .
MSP430G2553IPW28 Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001438

Đơn giá : 23,328đ
1 : 23,327đ
5 : 22,810đ
10 : 22,291đ
50 : 21,773đ
. . .