UFQFPN

CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Đơn giá: 47.628đ

Số lượng
Giá
1 - 4
47.627đ
5 - 9
46.570đ
10 - 49
45.511đ
> 50
44.453đ
Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
STM32F051K8U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 24.300đ

Số lượng
Giá
1 - 4
24.299đ
5 - 9
23.760đ
10 - 49
23.220đ
> 50
22.680đ
STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 46.170đ

Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
STM32F103TBU6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 81.648đ

Số lượng
Giá
1 - 4
81.647đ
5 - 9
79.834đ
10 - 49
78.019đ
> 50
76.205đ
STM32F401CCU6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 41.796đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.795đ
5 - 9
40.867đ
10 - 49
39.938đ
> 50
39.010đ
STM32F401CEU6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 56.376đ

Số lượng
Giá
1 - 4
56.375đ
5 - 9
55.123đ
10 - 49
53.870đ
> 50
52.618đ
STM8L151G4U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 17.982đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.981đ
5 - 9
17.582đ
10 - 49
17.183đ
> 50
16.783đ
STM8L151G6U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 18.468đ

Số lượng
Giá
1 - 4
18.467đ
5 - 9
18.058đ
10 - 49
17.647đ
> 50
17.237đ
STM8S003F3U6TR Thương hiệu ST

Đơn giá: 7.776đ

Số lượng
Giá
1 - 4
7.775đ
5 - 9
7.603đ
10 - 49
7.430đ
> 50
7.258đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001429

Đơn giá : 47,628đ
1 : 47,627đ
5 : 46,570đ
10 : 45,511đ
50 : 44,453đ
. . .
STM32F051K6U6 UFQFPN32 Thương Hiệu ST

Mã SP: TCT.001536

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .
STM32F051K8U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001339

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
5 : 23,760đ
10 : 23,220đ
50 : 22,680đ
. . .
STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001383

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .
STM32F103TBU6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001422

Đơn giá : 81,648đ
1 : 81,647đ
5 : 79,834đ
10 : 78,019đ
50 : 76,205đ
. . .
STM32F401CCU6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001385

Đơn giá : 41,796đ
1 : 41,795đ
5 : 40,867đ
10 : 39,938đ
50 : 39,010đ
. . .
STM32F401CEU6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001392

Đơn giá : 56,376đ
1 : 56,375đ
5 : 55,123đ
10 : 53,870đ
50 : 52,618đ
. . .
STM8L151G4U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001317

Đơn giá : 17,982đ
1 : 17,981đ
5 : 17,582đ
10 : 17,183đ
50 : 16,783đ
. . .
STM8L151G6U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001321

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
5 : 18,058đ
10 : 17,647đ
50 : 17,237đ
. . .
STM8S003F3U6TR Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001306

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
5 : 7,603đ
10 : 7,430đ
50 : 7,258đ
. . .