SOT

Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.701đ
Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
37.152đ
> 50
36.288đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.420đ
5 - 9
11.167đ
10 - 49
10.913đ
> 50
10.660đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.672đ
5 - 9
2.614đ
10 - 49
2.554đ
> 50
2.495đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.775đ
5 - 9
7.604đ
10 - 49
7.430đ
> 50
7.258đ
Số lượng
Giá
1 - 4
3.790đ
5 - 9
3.707đ
10 - 49
3.623đ
> 50
3.538đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.990đ
5 - 9
8.791đ
10 - 49
8.591đ
> 50
8.392đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.332đ
5 - 9
2.281đ
10 - 49
2.229đ
> 50
2.177đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.233đ
5 - 9
9.029đ
10 - 49
8.824đ
> 50
8.618đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.289đ
5 - 9
7.128đ
10 - 49
6.966đ
> 50
6.809đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
5 - 9
11.880đ
10 - 49
11.610đ
> 50
11.340đ
Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.702đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
5 - 9
14.256đ
10 - 49
13.932đ
> 50
13.608đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATSHA204A-STUCZ-T SOT-23 Thương Hiệu Microchip

Mã SP: TCT.001521

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,701đ
. . .
CAT809ZTBI-GT3 SOT-23 Thương Hiệu ON

Mã SP: TCT.001545

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 37,152đ
50 : 36,288đ
. . .
Current Monitor Regulator High-Side INA138NA SOT-23

Mã SP: TCT.001506

Đơn giá : 11,421đ
1 : 11,420đ
5 : 11,167đ
10 : 10,913đ
50 : 10,660đ
. .
IMP809TEUR/T SOT-23 Thương Hiệu IMP

Mã SP: TCT.001518

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
5 : 2,614đ
10 : 2,554đ
50 : 2,495đ
. . .
MAX809Jevo + T SOT-23 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001543

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
5 : 7,604đ
10 : 7,430đ
50 : 7,258đ
. . .
MAX809STRG SOT-23 2.93V Thương Hiệu ON

Mã SP: TCT.001514

Đơn giá : 3,791đ
1 : 3,790đ
5 : 3,707đ
10 : 3,623đ
50 : 3,538đ
. . .
MAX811EUS+T SOT-143 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001554

Đơn giá : 8,991đ
1 : 8,990đ
5 : 8,791đ
10 : 8,591đ
50 : 8,392đ
. . .
MP811SEUS/T SOT-143 Thương Hiệu-IMP

Mã SP: TCT.001528

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
5 : 2,281đ
10 : 2,229đ
50 : 2,177đ
. . .
PIC10F200T-I_OT (00R9) Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001488

Đơn giá : 9,234đ
1 : 9,233đ
5 : 9,029đ
10 : 8,824đ
50 : 8,618đ
. . .
SGM804-SXN3L / TR SOT-23 Thương Hiệu SGMicro ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001542

Đơn giá : 7,290đ
1 : 7,289đ
5 : 7,128đ
10 : 6,966đ
50 : 6,809đ
. . .
SGM809-RXN3L/TR SOT-23 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001550

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
SGM809-SXN3L/TR SOT-23 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001557

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
SGM811-RXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001547

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,880đ
10 : 11,610đ
50 : 11,340đ
. . .
SGM811-SXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001548

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,702đ
. . .
SGM811-TXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001549

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 14,256đ
10 : 13,932đ
50 : 13,608đ
. . .