Facebook

SOT

Số lượng
Giá
1 - 4
8.504đ
5 - 9
8.316đ
10 - 49
8.127đ
> 50
7.938đ
Số lượng
Giá
1 - 4
10.691đ
5 - 9
10.454đ
10 - 49
10.217đ
> 50
9.979đ
Số lượng
Giá
1 - 4
3.644đ
5 - 9
3.364đ
10 - 49
3.083đ
> 50
2.803đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.327đ
5 - 9
22.810đ
10 - 49
22.291đ
> 50
21.773đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.476đ
5 - 9
9.266đ
10 - 49
9.056đ
> 50
8.845đ
TPS61222DCKR Thương hiệu TI

Đơn giá: 12.150đ

Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
5 - 9
11.880đ
10 - 49
11.610đ
> 50
11.340đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TPS3808G01DBVR SOT23-6 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001539

Đơn giá : 8,505đ
1 : 8,504đ
5 : 8,316đ
10 : 8,127đ
50 : 7,938đ
. . .
TPS3808G33DBVR SOT23-6 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001553

Đơn giá : 10,692đ
1 : 10,691đ
5 : 10,454đ
10 : 10,217đ
50 : 9,979đ
. . .
TPS3809K33DBVR SOT-23 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001534

Đơn giá : 3,645đ
1 : 3,644đ
5 : 3,364đ
10 : 3,083đ
50 : 2,803đ
. . .
TPS3820-33DBVR SOT-23-5 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001546

Đơn giá : 23,328đ
1 : 23,327đ
5 : 22,810đ
10 : 22,291đ
50 : 21,773đ
. . .
TPS3823-33DBVR SOT23-5 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001526

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
TPS3828-33DBVR SOT23-5 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001520

Đơn giá : 9,477đ
1 : 9,476đ
5 : 9,266đ
10 : 9,056đ
50 : 8,845đ
. . .
TPS61222DCKR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001447

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,880đ
10 : 11,610đ
50 : 11,340đ
. . .