Thụy Sỹ

LM158DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Đơn giá: 8.505đ

Số lượng
Giá
1 - 4
8.504đ
5 - 9
8.316đ
10 - 49
8.127đ
> 50
7.938đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.332đ
5 - 9
2.281đ
10 - 49
2.229đ
> 50
2.177đ
LM293DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.040đ
5 - 9
1.996đ
10 - 49
1.950đ
> 50
1.905đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.623đ
5 - 9
2.566đ
10 - 49
2.507đ
> 50
2.449đ
STM32F030C6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 20.412đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.411đ
5 - 9
19.958đ
10 - 49
19.505đ
> 50
19.051đ
STM32F030C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 20.412đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.411đ
5 - 9
19.958đ
10 - 49
19.505đ
> 50
19.051đ
STM32F030CCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 33.048đ

Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.314đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
STM32F030F4P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 11.907đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.906đ
5 - 9
11.642đ
10 - 49
11.378đ
> 50
11.113đ
STM32F030K6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 15.066đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.065đ
5 - 9
14.731đ
10 - 49
14.396đ
> 50
14.062đ
STM32F030R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 21.870đ

Số lượng
Giá
1 - 4
21.869đ
5 - 9
21.384đ
10 - 49
20.898đ
> 50
20.412đ
STM32F030RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 35.964đ

Số lượng
Giá
1 - 4
35.963đ
5 - 9
35.165đ
10 - 49
34.366đ
> 50
33.566đ
STM32F042C6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 25.272đ

Số lượng
Giá
1 - 4
25.271đ
5 - 9
24.710đ
10 - 49
24.149đ
> 50
23.587đ
STM32F042F6P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 25.758đ

Số lượng
Giá
1 - 4
25.757đ
5 - 9
25.186đ
10 - 49
24.613đ
> 50
24.041đ
STM32F042K6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 39.852đ

Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
STM32F051C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 27.216đ

Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
LM158DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001307

Đơn giá : 8,505đ
1 : 8,504đ
5 : 8,316đ
10 : 8,127đ
50 : 7,938đ
. . .
LM239DT SOIC-14 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001303

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
5 : 2,281đ
10 : 2,229đ
50 : 2,177đ
. . .
LM293DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001301

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
5 : 1,996đ
10 : 1,950đ
50 : 1,905đ
. . .
LM339PT TSSOP-14 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001304

Đơn giá : 2,624đ
1 : 2,623đ
5 : 2,566đ
10 : 2,507đ
50 : 2,449đ
. . .
STM32F030C6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001322

Đơn giá : 20,412đ
1 : 20,411đ
5 : 19,958đ
10 : 19,505đ
50 : 19,051đ
. . .
STM32F030C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001327

Đơn giá : 20,412đ
1 : 20,411đ
5 : 19,958đ
10 : 19,505đ
50 : 19,051đ
. . .
STM32F030CCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001358

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,314đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
STM32F030F4P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001309

Đơn giá : 11,907đ
1 : 11,906đ
5 : 11,642đ
10 : 11,378đ
50 : 11,113đ
. . .
STM32F030K6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001316

Đơn giá : 15,066đ
1 : 15,065đ
5 : 14,731đ
10 : 14,396đ
50 : 14,062đ
. . .
STM32F030R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001337

Đơn giá : 21,870đ
1 : 21,869đ
5 : 21,384đ
10 : 20,898đ
50 : 20,412đ
. . .
STM32F030RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001365

Đơn giá : 35,964đ
1 : 35,963đ
5 : 35,165đ
10 : 34,366đ
50 : 33,566đ
. . .
STM32F042C6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001345

Đơn giá : 25,272đ
1 : 25,271đ
5 : 24,710đ
10 : 24,149đ
50 : 23,587đ
. . .
STM32F042F6P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001346

Đơn giá : 25,758đ
1 : 25,757đ
5 : 25,186đ
10 : 24,613đ
50 : 24,041đ
. . .
STM32F042K6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001374

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
STM32F051C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001336

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .