Nuvoton

Số lượng
Giá
1 - 4
25.028đ
5 - 9
24.473đ
10 - 49
23.917đ
> 50
23.360đ
M058LDN Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 23.328đ

Số lượng
Giá
1 - 4
23.327đ
5 - 9
22.810đ
10 - 49
22.291đ
> 50
21.773đ
MINI54FDE Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 15.552đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
N32905U1DN Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 109.836đ

Số lượng
Giá
1 - 4
109.835đ
5 - 9
107.395đ
10 - 49
104.954đ
> 50
102.514đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.046đ
5 - 9
6.890đ
10 - 49
6.734đ
> 50
6.577đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.532đ
5 - 9
7.366đ
10 - 49
7.198đ
> 50
7.031đ
Số lượng
Giá
1 - 4
42.767đ
5 - 9
41.818đ
10 - 49
40.867đ
> 50
39.917đ
NUC029lan Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 17.496đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.495đ
5 - 9
17.107đ
10 - 49
16.718đ
> 50
16.330đ
W78E054DFG Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 20.412đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.411đ
5 - 9
19.958đ
10 - 49
19.505đ
> 50
19.051đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
M058LBN ARM Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001458

Đơn giá : 25,029đ
1 : 25,028đ
5 : 24,473đ
10 : 23,917đ
50 : 23,360đ
. . .
M058LDN Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001455

Đơn giá : 23,328đ
1 : 23,327đ
5 : 22,810đ
10 : 22,291đ
50 : 21,773đ
. . .
MINI54FDE Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001459

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. . .
N32905U1DN Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001460

Đơn giá : 109,836đ
1 : 109,835đ
5 : 107,395đ
10 : 104,954đ
50 : 102,514đ
. . .
N76E003AQ20 Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001453

Đơn giá : 7,047đ
1 : 7,046đ
5 : 6,890đ
10 : 6,734đ
50 : 6,577đ
. . .
N76E003AT20 Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001452

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
5 : 7,366đ
10 : 7,198đ
50 : 7,031đ
. . .
NANO100SE3BN Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001457

Đơn giá : 42,768đ
1 : 42,767đ
5 : 41,818đ
10 : 40,867đ
50 : 39,917đ
. . .
NUC029lan Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001454

Đơn giá : 17,496đ
1 : 17,495đ
5 : 17,107đ
10 : 16,718đ
50 : 16,330đ
. . .
W78E054DFG Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001456

Đơn giá : 20,412đ
1 : 20,411đ
5 : 19,958đ
10 : 19,505đ
50 : 19,051đ
. . .