maxim

Số lượng
Giá
1 - 4
11.906đ
5 - 9
11.642đ
10 - 49
11.378đ
> 50
11.113đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.635đ
5 - 9
12.355đ
10 - 49
12.074đ
> 50
11.794đ
Số lượng
Giá
1 - 4
10.691đ
5 - 9
10.454đ
10 - 49
10.217đ
> 50
9.979đ
Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
37.152đ
> 50
36.288đ
Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
14.093đ
5 - 9
13.781đ
10 - 49
13.468đ
> 50
13.154đ
Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.701đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.719đ
5 - 9
9.504đ
10 - 49
9.288đ
> 50
9.072đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.177đ
5 - 9
10.930đ
10 - 49
10.681đ
> 50
10.433đ
Số lượng
Giá
1 - 4
17.738đ
5 - 9
17.345đ
10 - 49
16.951đ
> 50
16.556đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.775đ
5 - 9
7.604đ
10 - 49
7.430đ
> 50
7.258đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.990đ
5 - 9
8.791đ
10 - 49
8.591đ
> 50
8.392đ
Số lượng
Giá
1 - 4
17.009đ
5 - 9
16.632đ
10 - 49
16.254đ
> 50
15.876đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.504đ
5 - 9
8.316đ
10 - 49
8.127đ
> 50
7.938đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
DS1302Z SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001519

Đơn giá : 11,907đ
1 : 11,906đ
5 : 11,642đ
10 : 11,378đ
50 : 11,113đ
. . .
DS1307Z SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001533

Đơn giá : 12,636đ
1 : 12,635đ
5 : 12,355đ
10 : 12,074đ
50 : 11,794đ
. . .
DS1307ZN SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001517

Đơn giá : 10,692đ
1 : 10,691đ
5 : 10,454đ
10 : 10,217đ
50 : 9,979đ
. . .
DS1337C#T&R SOIC-16 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001544

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 37,152đ
50 : 36,288đ
. . .
DS1337S SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001538

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử DS1338Z-33 SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001522

Đơn giá : 14,094đ
1 : 14,093đ
5 : 13,781đ
10 : 13,468đ
50 : 13,154đ
. . .
MAX13085EESA SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001529

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,701đ
. . .
MAX705CSA SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001530

Đơn giá : 9,720đ
1 : 9,719đ
5 : 9,504đ
10 : 9,288đ
50 : 9,072đ
. . .
MAX706RESA SOIC-8 5.5V Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001515

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
5 : 10,930đ
10 : 10,681đ
50 : 10,433đ
. . .
MAX708ESA SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001555

Đơn giá : 17,739đ
1 : 17,738đ
5 : 17,345đ
10 : 16,951đ
50 : 16,556đ
. . .
MAX809Jevo + T SOT-23 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001543

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
5 : 7,604đ
10 : 7,430đ
50 : 7,258đ
. . .
MAX811EUS+T SOT-143 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001554

Đơn giá : 8,991đ
1 : 8,990đ
5 : 8,791đ
10 : 8,591đ
50 : 8,392đ
. . .
MAX813LCSA SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001512

Đơn giá : 17,010đ
1 : 17,009đ
5 : 16,632đ
10 : 16,254đ
50 : 15,876đ
. . .
TPS3808G01DBVR SOT23-6 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001539

Đơn giá : 8,505đ
1 : 8,504đ
5 : 8,316đ
10 : 8,127đ
50 : 7,938đ
. . .