6.3v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
> 500
740đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.029đ
10 - 99
1.981đ
100 - 999
1.933đ
1000 - 2499
1.884đ
> 2500
1.787đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.207đ
10 - 99
3.137đ
100 - 999
3.065đ
1000 - 2499
2.994đ
> 2500
2.852đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.033đ
10 - 99
3.944đ
100 - 199
3.855đ
200 - 499
3.765đ
> 500
3.586đ
Số lượng
Giá
1 - 9
8.990đ
10 - 99
8.791đ
100 - 199
8.591đ
200 - 499
8.392đ
> 500
7.992đ
Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 220UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000890

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 330UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000891

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 470UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000892

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Tantalum 0805 2012R 6.3V 10UF ±10%

Mã SP: TCT.001123

Đơn giá : 2,030đ
1 : 2,029đ
10 : 1,981đ
100 : 1,933đ
1000 : 1,884đ
2500 : 1,787đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 6.3V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001141

Đơn giá : 3,208đ
1 : 3,207đ
10 : 3,137đ
100 : 3,065đ
1000 : 2,994đ
2500 : 2,852đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 6.3V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001153

Đơn giá : 4,034đ
1 : 4,033đ
10 : 3,944đ
100 : 3,855đ
200 : 3,765đ
500 : 3,586đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 6.3V 330UF ± 10%

Mã SP: TCT.001165

Đơn giá : 8,991đ
1 : 8,990đ
10 : 8,791đ
100 : 8,591đ
200 : 8,392đ
500 : 7,992đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 6.3V 470UF ± 10%

Mã SP: TCT.001166

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .