47uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
280đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
720đ
500 - 999
570đ
> 1000
340đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
600đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.012đ
10 - 99
2.946đ
100 - 999
2.879đ
1000 - 2499
2.812đ
> 2500
2.678đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.247đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 99
3.896đ
100 - 199
3.808đ
200 - 499
3.719đ
> 500
3.542đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.373đ
10 - 99
4.277đ
100 - 199
4.180đ
200 - 499
4.082đ
> 500
3.888đ
Số lượng
Giá
1 - 9
11.177đ
10 - 99
10.930đ
100 - 199
10.681đ
200 - 499
10.433đ
> 500
9.936đ
Số lượng
Giá
1 - 9
24.299đ
10 - 99
23.760đ
100 - 199
23.220đ
200 - 499
22.680đ
> 500
21.600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 47UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000893

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 280đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 47UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000897

Đơn giá : 920đ
100 : 720đ
500 : 570đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 47UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000906

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 47UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000913

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 47UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000924

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 6.3V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001125

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 10V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001143

Đơn giá : 3,013đ
1 : 3,012đ
10 : 2,946đ
100 : 2,879đ
1000 : 2,812đ
2500 : 2,678đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 25V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001149

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,247đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001158

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,896đ
100 : 3,808đ
200 : 3,719đ
500 : 3,542đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 16V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001170

Đơn giá : 4,374đ
1 : 4,373đ
10 : 4,277đ
100 : 4,180đ
200 : 4,082đ
500 : 3,888đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 25V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001174

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
10 : 10,930đ
100 : 10,681đ
200 : 10,433đ
500 : 9,936đ
. . .
Tụ Tantalum 7343E 35V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001178

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
10 : 23,760đ
100 : 23,220đ
200 : 22,680đ
500 : 21,600đ
. . .