22uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
720đ
500 - 999
570đ
> 1000
340đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
> 1000
340đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
1000 - 1999
730đ
> 2000
260đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Số lượng
Giá
1 - 9
1.749đ
10 - 99
1.711đ
100 - 999
1.672đ
1000 - 2499
1.633đ
> 2500
1.556đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.235đ
10 - 99
2.186đ
100 - 999
2.137đ
1000 - 2499
2.087đ
> 2500
1.988đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.672đ
10 - 99
2.614đ
100 - 999
2.554đ
1000 - 2499
2.495đ
> 2500
2.376đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.623đ
10 - 99
2.566đ
100 - 199
2.507đ
200 - 499
2.449đ
> 500
2.332đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.588đ
10 - 99
5.465đ
100 - 199
5.341đ
200 - 499
5.216đ
> 500
4.968đ
Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 22UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000904

Đơn giá : 920đ
100 : 720đ
500 : 570đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 22UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000912

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 22UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000923

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 730đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001128

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 6.3V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001124

Đơn giá : 1,750đ
1 : 1,749đ
10 : 1,711đ
100 : 1,672đ
1000 : 1,633đ
2500 : 1,556đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 10V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001142

Đơn giá : 2,236đ
1 : 2,235đ
10 : 2,186đ
100 : 2,137đ
1000 : 2,087đ
2500 : 1,988đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001145

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
10 : 2,614đ
100 : 2,554đ
1000 : 2,495đ
2500 : 2,376đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001156

Đơn giá : 2,624đ
1 : 2,623đ
10 : 2,566đ
100 : 2,507đ
200 : 2,449đ
500 : 2,332đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 25V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001162

Đơn giá : 5,589đ
1 : 5,588đ
10 : 5,465đ
100 : 5,341đ
200 : 5,216đ
500 : 4,968đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 35V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001176

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .