1N4004

Đi ốt 1N4004 ( 50pcs)

Đơn giá: 7.776đ

Số lượng
Giá
1 - 4
7.775đ
5 - 9
7.603đ
10 - 19
7.430đ
20 - 49
7.258đ
> 50
6.912đ
Đi ốt 1N4004 ( 50pcs)

Đơn giá: 7.776đ

Số lượng
Giá
1 - 4
7.775đ
5 - 9
7.603đ
10 - 19
7.430đ
20 - 49
7.258đ
> 50
6.912đ
Đi ốt IN4001 M1 ( 10pcs)

Đơn giá: 2.187đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 49
2.138đ
50 - 99
2.090đ
100 - 199
2.041đ
> 200
1.944đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N4004 ( 50pcs)

Mã SP: TCT.001273

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
5 : 7,603đ
10 : 7,430đ
20 : 7,258đ
50 : 6,912đ
. . .
Đi ốt 1N4004 ( 50pcs)

Mã SP: TCT.001273

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
5 : 7,603đ
10 : 7,430đ
20 : 7,258đ
50 : 6,912đ
. . .
Đi ốt IN4001 M1 ( 10pcs)

Mã SP: TCT.001274

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
50 : 2,090đ
100 : 2,041đ
200 : 1,944đ
. . .