10v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.070đ
500 - 999
920đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
280đ
Số lượng
Giá
1 - 9
11.663đ
10 - 99
11.405đ
100 - 199
11.146đ
200 - 499
10.886đ
> 500
10.368đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Số lượng
Giá
1 - 9
1.749đ
10 - 99
1.711đ
100 - 999
1.672đ
1000 - 2499
1.633đ
> 2500
1.556đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.235đ
10 - 99
2.186đ
100 - 999
2.137đ
1000 - 2499
2.087đ
> 2500
1.988đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.012đ
10 - 99
2.946đ
100 - 999
2.879đ
1000 - 2499
2.812đ
> 2500
2.678đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.102đ
10 - 99
4.990đ
100 - 199
4.876đ
200 - 499
4.763đ
> 500
4.536đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.616đ
10 - 99
4.514đ
100 - 199
4.412đ
200 - 499
4.309đ
> 500
4.104đ
Số lượng
Giá
1 - 9
7.532đ
10 - 99
7.366đ
100 - 199
7.198đ
200 - 499
7.031đ
> 500
6.696đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.373đ
10 - 99
4.277đ
100 - 199
4.180đ
200 - 499
4.082đ
> 500
3.888đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 220UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000894

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 330UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000895

Đơn giá : 1,260đ
100 : 1,070đ
500 : 920đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 47UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000893

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 280đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 330UF ± 10%

Mã SP: TCT.001169

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
10 : 11,405đ
100 : 11,146đ
200 : 10,886đ
500 : 10,368đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001126

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF ± 10%

Mã SP: TCT.001127

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001128

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 6.3V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001124

Đơn giá : 1,750đ
1 : 1,749đ
10 : 1,711đ
100 : 1,672đ
1000 : 1,633đ
2500 : 1,556đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 6.3V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001125

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 10V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001142

Đơn giá : 2,236đ
1 : 2,235đ
10 : 2,186đ
100 : 2,137đ
1000 : 2,087đ
2500 : 1,988đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 10V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001143

Đơn giá : 3,013đ
1 : 3,012đ
10 : 2,946đ
100 : 2,879đ
1000 : 2,812đ
2500 : 2,678đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 10V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001154

Đơn giá : 5,103đ
1 : 5,102đ
10 : 4,990đ
100 : 4,876đ
200 : 4,763đ
500 : 4,536đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001167

Đơn giá : 4,617đ
1 : 4,616đ
10 : 4,514đ
100 : 4,412đ
200 : 4,309đ
500 : 4,104đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001168

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
10 : 7,366đ
100 : 7,198đ
200 : 7,031đ
500 : 6,696đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 16V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001170

Đơn giá : 4,374đ
1 : 4,373đ
10 : 4,277đ
100 : 4,180đ
200 : 4,082đ
500 : 3,888đ
. . .