tu gom

Tụ điện 15pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 1nF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 2.2nF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 22nF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 22pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 270pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 2pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 330pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 33pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 39pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 3pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 47pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 56pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 6.8nF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Tụ điện 68pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện 15pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001098

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 1nF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001087

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 2.2nF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001091

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 22nF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001088

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 22pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001093

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 270pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001092

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 2pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001099

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 330pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001097

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 33pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001096

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 39pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001094

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 3pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001089

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 47pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001085

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 56pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001101

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 6.8nF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001086

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện 68pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001100

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .