CDRH127

Cuộn cảm CDRH127 100UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 10UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 150UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 220UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 22UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 330UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 33UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 4.7UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 470UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 47UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 56UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 6.8UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Cuộn cảm CDRH127 68UH

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 49
2.040đ
50 - 99
1.996đ
100 - 199
1.950đ
200 - 499
1.905đ
> 500
1.814đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cuộn cảm CDRH127 100UH

Mã SP: TCT.001254

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 10UH

Mã SP: TCT.001261

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 150UH

Mã SP: TCT.001263

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 220UH

Mã SP: TCT.001259

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 22UH

Mã SP: TCT.001260

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 330UH

Mã SP: TCT.001258

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 33UH

Mã SP: TCT.001255

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 4.7UH

Mã SP: TCT.001262

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 470UH

Mã SP: TCT.001265

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 47UH

Mã SP: TCT.001256

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 56UH

Mã SP: TCT.001266

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 6.8UH

Mã SP: TCT.001264

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .
Cuộn cảm CDRH127 68UH

Mã SP: TCT.001257

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
50 : 1,996đ
100 : 1,950đ
200 : 1,905đ
500 : 1,814đ
. . .