CD32

Cuộn cảm CD32 100UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 10UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 2.2UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 220UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 22UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 3.3UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 33UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 4.7UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 47UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Cuộn cảm CD32 68UH

Đơn giá: 535đ

Số lượng
Giá
1 - 99
534đ
100 - 499
523đ
500 - 999
511đ
1000 - 2999
499đ
> 3000
476đ
Số lượng
Giá
1 - 49
435đ
50 - 99
420đ
> 100
405đ
Số lượng
Giá
1 - 49
242đ
50 - 99
235đ
> 100
225đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cuộn cảm CD32 100UH

Mã SP: TCT.001214

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 10UH

Mã SP: TCT.001206

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 2.2UH

Mã SP: TCT.001209

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 220UH

Mã SP: TCT.001215

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 22UH

Mã SP: TCT.001212

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 3.3UH

Mã SP: TCT.001211

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 33UH

Mã SP: TCT.001210

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 4.7UH

Mã SP: TCT.001208

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 47UH

Mã SP: TCT.001207

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm CD32 68UH

Mã SP: TCT.001213

Đơn giá : 535đ
1 : 534đ
100 : 523đ
500 : 511đ
1000 : 499đ
3000 : 476đ
. . .
Cuộn cảm dán CD32 100uH, 150uH, 220uH

Mã SP: TCT.001032

Đơn giá : 436đ
1 : 435đ
50 : 420đ
100 : 405đ
. . .
Cuộn cảm dán CD32 1uH, 1.5uH, 2.2uH, 3.3uH, 4.7uH, 6.8uH, 10uH, 15uH, 22uH, 33uH, 47uH, 68uH.

Mã SP: TCT.001031

Đơn giá : 243đ
1 : 242đ
50 : 235đ
100 : 225đ
. . .