6032C

Số lượng
Giá
1 - 9
5.102đ
10 - 99
4.990đ
100 - 199
4.876đ
200 - 499
4.763đ
> 500
4.536đ
Số lượng
Giá
1 - 9
7.532đ
10 - 99
7.366đ
100 - 199
7.198đ
200 - 499
7.031đ
> 500
6.696đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 199
2.786đ
200 - 499
2.722đ
> 500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.623đ
10 - 99
2.566đ
100 - 199
2.507đ
200 - 499
2.449đ
> 500
2.332đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.401đ
10 - 99
3.326đ
100 - 199
3.251đ
200 - 499
3.175đ
> 500
3.024đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 99
3.896đ
100 - 199
3.808đ
200 - 499
3.719đ
> 500
3.542đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.567đ
10 - 99
4.466đ
100 - 199
4.365đ
200 - 499
4.263đ
> 500
4.060đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 99
3.896đ
100 - 199
3.808đ
200 - 499
3.719đ
> 500
3.542đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.588đ
10 - 99
5.465đ
100 - 199
5.341đ
200 - 499
5.216đ
> 500
4.968đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.373đ
10 - 99
4.277đ
100 - 199
4.180đ
200 - 499
4.082đ
> 500
3.888đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.130đ
10 - 99
4.039đ
100 - 199
3.947đ
200 - 499
3.856đ
> 500
3.672đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.033đ
10 - 99
3.944đ
100 - 199
3.855đ
200 - 499
3.765đ
> 500
3.586đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 6032C 10V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001154

Đơn giá : 5,103đ
1 : 5,102đ
10 : 4,990đ
100 : 4,876đ
200 : 4,763đ
500 : 4,536đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001160

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
10 : 7,366đ
100 : 7,198đ
200 : 7,031đ
500 : 6,696đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001155

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
200 : 2,722đ
500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001156

Đơn giá : 2,624đ
1 : 2,623đ
10 : 2,566đ
100 : 2,507đ
200 : 2,449đ
500 : 2,332đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 33UF ± 10%

Mã SP: TCT.001157

Đơn giá : 3,402đ
1 : 3,401đ
10 : 3,326đ
100 : 3,251đ
200 : 3,175đ
500 : 3,024đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001158

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,896đ
100 : 3,808đ
200 : 3,719đ
500 : 3,542đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 68UF ± 10%

Mã SP: TCT.001159

Đơn giá : 4,568đ
1 : 4,567đ
10 : 4,466đ
100 : 4,365đ
200 : 4,263đ
500 : 4,060đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 25V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001161

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,896đ
100 : 3,808đ
200 : 3,719đ
500 : 3,542đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 25V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001162

Đơn giá : 5,589đ
1 : 5,588đ
10 : 5,465đ
100 : 5,341đ
200 : 5,216đ
500 : 4,968đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001164

Đơn giá : 4,374đ
1 : 4,373đ
10 : 4,277đ
100 : 4,180đ
200 : 4,082đ
500 : 3,888đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001163

Đơn giá : 4,131đ
1 : 4,130đ
10 : 4,039đ
100 : 3,947đ
200 : 3,856đ
500 : 3,672đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 6.3V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001153

Đơn giá : 4,034đ
1 : 4,033đ
10 : 3,944đ
100 : 3,855đ
200 : 3,765đ
500 : 3,586đ
. . .