450v

Tụ điện CBB61 – 450V 1.2uF

Đơn giá: 5.700đ

Số lượng
Giá
> 1
5.699đ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.5uF

Đơn giá: 6.500đ

Số lượng
Giá
> 1
6.499đ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.8uF

Đơn giá: 7.000đ

Số lượng
Giá
> 1
6.999đ
Tụ điện CBB61 – 450V 10uF

Đơn giá: 21.600đ

Số lượng
Giá
> 1
21.599đ
Tụ điện CBB61 – 450V 12uF

Đơn giá: 24.200đ

Số lượng
Giá
> 1
24.199đ
Tụ điện CBB61 – 450V 15uF

Đơn giá: 31.150đ

Số lượng
Giá
> 1
31.149đ
Tụ điện CBB61 – 450V 18uF

Đơn giá: 36.300đ

Số lượng
Giá
> 1
36.299đ
Tụ điện CBB61 – 450V 1uF

Đơn giá: 4.300đ

Số lượng
Giá
> 1
4.299đ
Tụ điện CBB61 – 450V 2.5uF

Đơn giá: 7.800đ

Số lượng
Giá
> 1
7.799đ
Tụ điện CBB61 – 450V 20uF

Đơn giá: 39.900đ

Số lượng
Giá
> 1
39.899đ
Tụ điện CBB61 – 450V 2uF

Đơn giá: 7.000đ

Số lượng
Giá
> 1
6.999đ
Tụ điện CBB61 – 450V 3.5uF

Đơn giá: 8.650đ

Số lượng
Giá
> 1
8.649đ
Tụ điện CBB61 – 450V 3uF

Đơn giá: 8.250đ

Số lượng
Giá
> 1
8.249đ
Tụ điện CBB61 – 450V 4.5uF

Đơn giá: 9.950đ

Số lượng
Giá
> 1
9.949đ
Tụ điện CBB61 – 450V 4uF

Đơn giá: 9.080đ

Số lượng
Giá
> 1
9.079đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.2uF

Mã SP: TCT.001068

Đơn giá : 5,700đ
1 : 5,699đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 1.5uF

Mã SP: TCT.001069

Đơn giá : 6,500đ
1 : 6,499đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 1.8uF

Mã SP: TCT.001070

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 10uF

Mã SP: TCT.001081

Đơn giá : 21,600đ
1 : 21,599đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 12uF

Mã SP: TCT.001082

Đơn giá : 24,200đ
1 : 24,199đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 15uF

Mã SP: TCT.001083

Đơn giá : 31,150đ
1 : 31,149đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 18uF

Mã SP: TCT.001083

Đơn giá : 36,300đ
1 : 36,299đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 1uF

Mã SP: TCT.001067

Đơn giá : 4,300đ
1 : 4,299đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 2.5uF

Mã SP: TCT.001072

Đơn giá : 7,800đ
1 : 7,799đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 20uF

Mã SP: TCT.001084

Đơn giá : 39,900đ
1 : 39,899đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 2uF

Mã SP: TCT.001071

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 3.5uF

Mã SP: TCT.001074

Đơn giá : 8,650đ
1 : 8,649đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 3uF

Mã SP: TCT.001073

Đơn giá : 8,250đ
1 : 8,249đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 4.5uF

Mã SP: TCT.001076

Đơn giá : 9,950đ
1 : 9,949đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 4uF

Mã SP: TCT.001075

Đơn giá : 9,080đ
1 : 9,079đ
. . .