25v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 199
5.700đ
> 200
4.260đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
720đ
500 - 999
570đ
> 1000
340đ
Số lượng
Giá
100 - 499
1.410đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.390đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.246đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.247đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.588đ
10 - 99
5.465đ
100 - 199
5.341đ
200 - 499
5.216đ
> 500
4.968đ
Số lượng
Giá
1 - 9
11.177đ
10 - 99
10.930đ
100 - 199
10.681đ
200 - 499
10.433đ
> 500
9.936đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 1000UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000911

Đơn giá : 5,800đ
100 : 5,700đ
200 : 4,260đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 100UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000907

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 10UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000903

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 220UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000908

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 22UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000904

Đơn giá : 920đ
100 : 720đ
500 : 570đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán 25V 330UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000909

Đơn giá : 1,610đ
100 : 1,410đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 33UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000905

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 470UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000910

Đơn giá : 2,490đ
100 : 2,390đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 47UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000906

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001135

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001136

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,246đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001137

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 25V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001149

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,247đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 25V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001162

Đơn giá : 5,589đ
1 : 5,588đ
10 : 5,465đ
100 : 5,341đ
200 : 5,216đ
500 : 4,968đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 25V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001174

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
10 : 10,930đ
100 : 10,681đ
200 : 10,433đ
500 : 9,936đ
. . .