SIM800C

Module SIM800C

Đơn giá: 220.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
219.999đ
5 - 9
219.930đ
10 - 49
219.900đ
> 50
219.870đ
USB sang GSM SIM800C

Đơn giá: 217.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
216.999đ
5 - 9
216.849đ
10 - 49
216.698đ
> 50
216.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module SIM800C

Mã SP: TCT.001610

Đơn giá : 220,000đ
1 : 219,999đ
5 : 219,930đ
10 : 219,900đ
50 : 219,870đ
.
USB sang GSM SIM800C

Mã SP: TCT.001594

Đơn giá : 217,000đ
1 : 216,999đ
5 : 216,849đ
10 : 216,698đ
50 : 216,546đ
.