ESP-12F

Module wifi ESP-12F ESP8266

Đơn giá: 40.900đ

Số lượng
Giá
1 - 4
40.899đ
5 - 9
40.749đ
10 - 49
40.598đ
> 50
40.446đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module wifi ESP-12F ESP8266

Mã SP: TCT.001590

Đơn giá : 40,900đ
1 : 40,899đ
5 : 40,749đ
10 : 40,598đ
50 : 40,446đ
.