bluetooth

Module Bluetooth 3.0 HC-05

Đơn giá: 42.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
42.799đ
5 - 9
42.649đ
10 - 49
42.498đ
> 50
42.346đ
Module Bluetooth 3.0 HC-08

Đơn giá: 78.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
77.999đ
5 - 9
77.849đ
10 - 49
77.698đ
> 50
77.546đ
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.849đ
10 - 49
32.698đ
> 50
32.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
42.799đ
5 - 9
42.649đ
10 - 49
42.498đ
> 50
42.346đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module Bluetooth 3.0 HC-05

Mã SP: TCT.001569

Đơn giá : 42,800đ
1 : 42,799đ
5 : 42,649đ
10 : 42,498đ
50 : 42,346đ
.
Module Bluetooth 3.0 HC-08

Mã SP: TCT.001570

Đơn giá : 78,000đ
1 : 77,999đ
5 : 77,849đ
10 : 77,698đ
50 : 77,546đ
.
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31

Mã SP: TCT.001567

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,849đ
10 : 32,698đ
50 : 32,546đ
.
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31 tích hợp

Mã SP: TCT.001568

Đơn giá : 42,800đ
1 : 42,799đ
5 : 42,649đ
10 : 42,498đ
50 : 42,346đ
.