Facebook

ST

STM32F100RBT6B Thương hiệu ST

Đơn giá: 38.880đ

Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
36.288đ
> 50
34.560đ
STM32F101C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 34.992đ

Số lượng
Giá
1 - 4
34.991đ
5 - 9
34.214đ
10 - 49
33.437đ
> 50
32.659đ
STM32F101R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 57.348đ

Số lượng
Giá
1 - 4
57.347đ
5 - 9
56.074đ
10 - 49
54.799đ
> 50
53.525đ
STM32F101RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 55.890đ

Số lượng
Giá
1 - 4
55.889đ
5 - 9
54.648đ
10 - 49
53.406đ
> 50
52.164đ
STM32F101VBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 55.890đ

Số lượng
Giá
1 - 4
55.889đ
5 - 9
54.648đ
10 - 49
53.406đ
> 50
52.164đ
STM32F103C6T6A Thương hiệu ST

Đơn giá: 34.992đ

Số lượng
Giá
1 - 4
34.991đ
5 - 9
34.214đ
10 - 49
33.437đ
> 50
32.659đ
STM32F103C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 35.478đ

Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
STM32F103CBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 45.684đ

Số lượng
Giá
1 - 4
45.683đ
5 - 9
44.669đ
10 - 49
43.654đ
> 50
42.638đ
STM32F103R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 46.170đ

Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
STM32F103RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 43.254đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.253đ
5 - 9
42.293đ
10 - 49
41.332đ
> 50
40.370đ
STM32F103RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 61.722đ

Số lượng
Giá
1 - 4
61.721đ
5 - 9
60.350đ
10 - 49
58.979đ
> 50
57.607đ
STM32F103RDT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 77.760đ

Số lượng
Giá
1 - 4
77.759đ
5 - 9
76.032đ
10 - 49
74.304đ
> 50
72.576đ
STM32F103RET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 59.292đ

Số lượng
Giá
1 - 4
59.291đ
5 - 9
57.974đ
10 - 49
56.657đ
> 50
55.339đ
STM32F103RFT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 76.302đ

Số lượng
Giá
1 - 4
76.301đ
5 - 9
74.606đ
10 - 49
72.911đ
> 50
71.215đ
STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 46.170đ

Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F100RBT6B Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001370

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 36,288đ
50 : 34,560đ
. . .
STM32F101C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001367

Đơn giá : 34,992đ
1 : 34,991đ
5 : 34,214đ
10 : 33,437đ
50 : 32,659đ
. . .
STM32F101R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001394

Đơn giá : 57,348đ
1 : 57,347đ
5 : 56,074đ
10 : 54,799đ
50 : 53,525đ
. . .
STM32F101RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001393

Đơn giá : 55,890đ
1 : 55,889đ
5 : 54,648đ
10 : 53,406đ
50 : 52,164đ
. . .
STM32F101VBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001400

Đơn giá : 55,890đ
1 : 55,889đ
5 : 54,648đ
10 : 53,406đ
50 : 52,164đ
. . .
STM32F103C6T6A Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001368

Đơn giá : 34,992đ
1 : 34,991đ
5 : 34,214đ
10 : 33,437đ
50 : 32,659đ
. . .
STM32F103C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001360

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .
STM32F103CBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001381

Đơn giá : 45,684đ
1 : 45,683đ
5 : 44,669đ
10 : 43,654đ
50 : 42,638đ
. . .
STM32F103R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001373

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .
STM32F103RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001376

Đơn giá : 43,254đ
1 : 43,253đ
5 : 42,293đ
10 : 41,332đ
50 : 40,370đ
. . .
STM32F103RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001387

Đơn giá : 61,722đ
1 : 61,721đ
5 : 60,350đ
10 : 58,979đ
50 : 57,607đ
. . .
STM32F103RDT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001415

Đơn giá : 77,760đ
1 : 77,759đ
5 : 76,032đ
10 : 74,304đ
50 : 72,576đ
. . .
STM32F103RET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001397

Đơn giá : 59,292đ
1 : 59,291đ
5 : 57,974đ
10 : 56,657đ
50 : 55,339đ
. . .
STM32F103RFT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001412

Đơn giá : 76,302đ
1 : 76,301đ
5 : 74,606đ
10 : 72,911đ
50 : 71,215đ
. . .
STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001383

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .