Facebook

VI ĐIỀU KHIỂN

Số lượng
Giá
1 - 4
43.739đ
5 - 9
42.768đ
10 - 49
41.796đ
> 50
40.824đ
Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
Số lượng
Giá
1 - 4
36.935đ
5 - 9
36.115đ
10 - 49
35.294đ
> 50
34.474đ
Số lượng
Giá
1 - 4
79.217đ
5 - 9
77.458đ
10 - 49
75.697đ
> 50
73.937đ
Số lượng
Giá
1 - 4
74.843đ
5 - 9
73.181đ
10 - 49
71.518đ
> 50
69.854đ
Số lượng
Giá
1 - 4
73.871đ
5 - 9
72.230đ
10 - 49
70.589đ
> 50
68.947đ
Số lượng
Giá
1 - 4
51.029đ
5 - 9
49.896đ
10 - 49
48.762đ
> 50
47.628đ
Số lượng
Giá
1 - 4
43.739đ
5 - 9
42.768đ
10 - 49
41.796đ
> 50
40.824đ
Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.813đ
5 - 9
23.285đ
10 - 49
22.756đ
> 50
22.226đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.645đ
5 - 9
28.987đ
10 - 49
28.328đ
> 50
27.670đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.159đ
5 - 9
28.512đ
10 - 49
27.864đ
> 50
27.216đ
Số lượng
Giá
1 - 4
30.131đ
5 - 9
29.462đ
10 - 49
28.793đ
> 50
28.123đ
Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.701đ
Số lượng
Giá
1 - 4
20.897đ
5 - 9
20.434đ
10 - 49
19.969đ
> 50
19.505đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATMEGA328P-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001482

Đơn giá : 43,740đ
1 : 43,739đ
5 : 42,768đ
10 : 41,796đ
50 : 40,824đ
. . .
ATMEGA328P-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001483

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
ATMEGA32A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001472

Đơn giá : 36,936đ
1 : 36,935đ
5 : 36,115đ
10 : 35,294đ
50 : 34,474đ
. . .
ATMEGA32U4-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001473

Đơn giá : 79,218đ
1 : 79,217đ
5 : 77,458đ
10 : 75,697đ
50 : 73,937đ
. . .
ATMEGA32U4-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001474

Đơn giá : 74,844đ
1 : 74,843đ
5 : 73,181đ
10 : 71,518đ
50 : 69,854đ
. . .
ATMEGA48PA-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001475

Đơn giá : 73,872đ
1 : 73,871đ
5 : 72,230đ
10 : 70,589đ
50 : 68,947đ
. . .
ATMEGA644PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001484

Đơn giá : 51,030đ
1 : 51,029đ
5 : 49,896đ
10 : 48,762đ
50 : 47,628đ
. . .
ATMEGA64A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001476

Đơn giá : 43,740đ
1 : 43,739đ
5 : 42,768đ
10 : 41,796đ
50 : 40,824đ
. . .
ATMEGA88PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001477

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .
ATMEGA8A-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001465

Đơn giá : 23,814đ
1 : 23,813đ
5 : 23,285đ
10 : 22,756đ
50 : 22,226đ
. . .
ATMEGA8A-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001466

Đơn giá : 29,646đ
1 : 29,645đ
5 : 28,987đ
10 : 28,328đ
50 : 27,670đ
. . .
ATMEGA8L-8AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001467

Đơn giá : 29,160đ
1 : 29,159đ
5 : 28,512đ
10 : 27,864đ
50 : 27,216đ
. . .
ATMEGA8L-8PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001468

Đơn giá : 30,132đ
1 : 30,131đ
5 : 29,462đ
10 : 28,793đ
50 : 28,123đ
. . .
ATSHA204A-STUCZ-T SOT-23 Thương Hiệu Microchip

Mã SP: TCT.001521

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,701đ
. . .
ATTINY2313A-SU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001487

Đơn giá : 20,898đ
1 : 20,897đ
5 : 20,434đ
10 : 19,969đ
50 : 19,505đ
. . .